กิจกรรมพัฒนาแกนนําด้าน “สุขภาพใจ” ขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ

Share on facebook
Facebook

โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการบริหารจัดการความเครียดของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Stop-Staff-stress) เป็นหนึ่งในโครงการย่อยของ Healthy CMU จัดกิจกรรมพัฒนาแกนนําด้าน “สุขภาพใจ” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จฑุารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรม

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาแกนนำด้าน “สุขภาพใจ” ให้แก่บุคลากรมหาวิทยลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 30 คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการความเครียดด้วยตนเอง เพิ่มทักษะการให้การปรึกษาและสามารถให้การปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ร่วมงานหรือผู้อื่นได้ รวมทั้งคอยช่วยเหลือและส่งต่อผู้ที่มีปัญหาด้านจิตใจให้เข้ารับการดูแล รักษาจากผู้เชี่ยวชาญ ให้กลับมาเป็นปกติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนให้เกิดมหาวิทยาลัยสุขภาพ โดยมีทีมวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิท อินทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญพนมพร ธรรมไทย ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมได้มอบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดกิจกรรมจากรองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการ Healthy CMU

💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU
📌Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)
📌Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)
📌YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)
📌Website: www.healthycmu.com

เนื้อหาที่คล้ายกัน

3 แบบประเมินสุขภาพของบุคลากร มช.

Health Today: รวบรวมให้แล้วที่นี่กับ ‘3 แบบประเมินสุขภาพของบุคลากร มช.’  1) COVID-19 Risk Behavior Form แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยง COVID-19 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาถ้าอยากรู้ว่าคุณเสี่ยงติดโควิด-19 ไหม? ลองเช็คดูสิ คลิก >https://cmsdm.net/HealthyU/ 2) CMU i-Health ระบบประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร มช. >https://cmu-hms.web.app/ 3) Stop Staff Stress แบบทดสอบส่งเสริมสุขภาพด้านการบริหารจัดการความเครียด >http://www.cmu-stop-staff-stress.com/ คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม https://hea

Healthy CMU – Happy New Year 2021

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุข ความเจริญ สมความปรารถนาทุกประการคณะผู้บริหารและทีมงาน Healthy CMU 💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)Website: www.healthycmu.com

Healthy CMU: Show&Share แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการฯ ตลอด 1 ปี

โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ในยุทธศาสตร์หลักข้อที่ 2 เชิงรุก  และ SDG 3: Good Health and Well-Being โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก และมีหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบ 11 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุด คณะสาธารณส