มช. “เปิดบ้านจัดการความเครียด” Stop Staff Stress ส่งเสริมบุคลากรสุขภาพดี ภายใต้โครงการ Healthy CMU

Share on facebook
Facebook

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม “เปิดบ้านจัดการความเครียด (Open House of Stop Staff Stress and Stress Management) ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการให้บุคลากรรวมถึงผู้สนใจได้รับทราบ พร้อมจัดบูธทดสอบระดับความเครียดและการให้คำปรึกษาเบื้องต้น

         รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านจัดการความเครียด โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการบริหารจัดการความเครียดของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Stop Staff Stress) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแนะนำโครงการ Healthy CMU และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ หัวหน้าโครงการ Stop Staff Stress กล่าวแนะนำโครงการ Stop Staff Stress และคลินิกจัดการความเครียด ดำเนินรายการโดยอาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมถ่ายทอดสด (Live) ผ่าน Facebook Page: Healthy CMU

         กิจกรรมภายในงาน มีวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์มาให้ความรู้เรื่องความเครียดและการจัดการความเครียด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเข้าทดสอบทำแบบประเมิน/วัดระดับความเครียดของตนเองได้ที่ http://cmu-stop-staff-stress.com นอกจากนี้ ยังแนะนำวิธีการเข้าถึงแหล่งช่วยเหลือเมื่อเจอปัญหาและความเครียด และคลินิกจัดการความเครียด ผ่านเว็บไซต์ https://healthycmu.com/clinic/ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญพนม ธรรมไทย ซึ่งสามารถนัดหมายวัน-เวลาพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาได้ และปิดท้ายด้วยการแนะนำบูธ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ การวัดระดับความเครียด บริการให้คำปรึกษาด้านอารมณ์/ความเครียด การเล่นเกมแจกของรางวัล ฯลฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิท อินทอง

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University Network (AUN) และมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ AUN-Health Promotion Network (AUN-HPN) มีนโยบายเพื่อเสริมสร้างความสามารถของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสุขภาพ” ภายใต้ Health University Framework ซึ่งเป็นทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ โดยเล็งเห็นความสำคัญอีกบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีสุขภาพดี เพิ่มศักยภาพในการทำงาน เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพในอนาคต โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการ และมีหน่วยงานร่วมรับผิดชอบ ได้แก่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         กิจกรรมเปิดบ้านจัดการความเครียด เป็นเพียงหนึ่งกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของโครงการ Healthy CMU เท่านั้น ซึ่งยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรต่าง ๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมออกำลังกายเต้นแอโรบิก ซุมบ้า โยคะ การทำอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ ตลอดจนผลิตสื่อภาพนิ่งและวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ฯลฯ สามารถติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจผ่าน 4 ช่องทางสื่อสารของโครงการดังนี้

         Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)
         Line Official Account : @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)
         YouTube : Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)
         Website : www.healthycmu.com

         #สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ #HealthyCMU

มช. “เปิดบ้านจัดการความเครียด” Stop Staff Stress ส่งเสริมบุคลากรสุขภาพดีภายใต้โครงการ Healthy…

Posted by HealthyCMU on Wednesday, September 16, 2020

เนื้อหาที่คล้ายกัน

Healthy CMU (MOR) : Let’s Talk with MOR ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “คุณภาพชีวิตวัยทำงาน”

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Healthy CMU (MOR) : Let’s Talk with MOR ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “คุณภาพชีวิตวัยทำงาน” .ร่วมพูดคุยกับ 2 วิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1. รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู2. ผศ.ดร.วันเพ็ญ ทรงคำดำเนินรายการโดย คุณชาลิณีย์ ธรรมโม สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วันพุธที่ 23 ก.ย. 63 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ถ่ายทอดสด (Live) ทาง Facebook Page: HealthyCMU.สอบถามเพิ่มเติม Inbox HealthyCMU.บุคลากร มช. สามารถทำแบบทดสอบสุขภาพตนเองง่าย

Healthy @CMU: พุธหรรษา ครั้งที่ 3 “เชือกหรรษา” 💚 Workshop ทำกระถางต้นไม้ถนอมสายตาพร้อมปลูกต้นแคคตัสกัน

Health Today: กิจกรรม DIY ที่ได้ทั้งความสนุกและของน่ารัก ๆ กลับบ้านด้วย.ขอเชิญบุคลากรมช. เข้าร่วมกิจกรรม Healthy @CMU: พุธหรรษา ครั้งที่ 3 “เชือกหรรษา” Workshop ทำกระถางต้นไม้ถนอมสายตาพร้อมปลูกต้นแคคตัสกัน วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้นลงทะเบียน คลิก https://bit.ly/2U5LN7N(สำหรับบุคลากร มช.)สอบถามเพิ่มเติม Inbox HealthyCMU 0 5394 4522, 08 6889 4692สุขภาพที่ดีเริ่มต

กิจกรรม “เปิดบ้านจัดการความเครียด (Open House of Stop Staff Stress and Stress Management)”

กิจกรรม “เปิดบ้านจัดการความเครียด (Open House of Stop Staff Stress and Stress Management)” เพื่อให้คำปรึกษาการจัดการความเครียด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการบริหารจัดการความเครียดของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ. วันพุธที่ 16 กันยายน 256 3 เวลา 08.30-12.00 น . ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หรือลองทำแบบประเมินวัดระดับความเครียดในเบื้องต้นก่อนht