IMG_8754

เปิดตัว “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่”

            กิจกรรมเปิดตัว “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการลด ละ เลิก บุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทาง Facebook Page : HealthyCMU

            พิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน จากนั้นเข้าสู่ช่วงบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา ผลกระทบ ของการสูบบุหรี่ในประเทศไทย แนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขการใช้ยาสูบ กัญชา และบุหรี่ไฟฟ้าในสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านมาและต่อไป วิทยากรโดยนายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส รองประธานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และการบรรยายการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าโครงการ Healthy CMU

            สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการรณรงค์การลด ละ เลิกบุหรี่จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่

            1. พันตำรวจโทปรัชญา ทิศลา รองผู้กำกับการป้องกัน ปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่
            2. คุณสุทธิพงศ์ เรือนมั่น งานพัฒนาวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
            3. นางสาวอรนิภา สมุทคุปติ์ ตัวแทนนักศึกษาจากชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่
                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิท อินทอง ผู้แทนจากคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

            จากนั้น ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยมีผู้แทนเข้าร่วมลงนามจาก 6 หน่วยงาน ดังนี้
            1. รศ.พญ. สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่
            2. คุณรุจน์ อัจฉริยาภรณ์
ผู้แทนกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            3. นางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            4. คุณสมชาย วาณิชประดิษฐ์ หัวหน้างานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            5. คุณชลสิทธิ์ เมฆอากาศ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            6. รศดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการ Healthy CMU

            และปิดท้ายด้วยการเปิดตัวทูตกิจกรรมบุหรี่ (CMU Smoke Free Brand Ambassador) ในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 ท่าน
            1. นางสาวณัฐชยา อุบลเขียว นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            2. นายณัฐสธน สักลอ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            3. นายสุเมธ สารศรี หัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            4. นายกรภัทร์ บุญเรือนยา หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ Facebook Page : HealthyCMU
            – ช่วงเช้า https://fb.watch/ecFCbeEwXH/ , https://fb.watch/ecFD7ZvUWa/
            – ช่วงบ่าย https://fb.watch/ecFDIkSTx2/

💪🏻สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU

📌Facebook Page: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmu)

📌Line Official Account: @healthycmu (https://lin.ee/2B62H4aZe)

📌YouTube: Healthy CMU (https://bit.ly/healthycmuyt)

📌Website: http://www.healthycmu.com