เกี่ยวกับเรา

Healthy university

เกี่ยวกับโครงการ Healthy CMU

โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม และดูแลตนเองด้านสุขภาพได้อย่างสมบูรณ์
Asian students were walking to school.

มหาวิทยาลัยสุขภาพ หมายถึงอะไร?

โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมและดูแลตนเองด้านสุขภาพได้อย่างสมบูรณ์

เหตุใด เราถึงต้องมีมหาวิทยาลัยสุขภาพ?​

“เพราะความเครียดจากการทำงาน ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของบุคลากร “เราจึงต้องส่งเสริมสุขภาพ โดยการกระตุ้นและสร้างความตระหนัก ด้านสุขภาพ ให้บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยสุขภาพดี”

Woman in running shoes running on grass in the park
Asian female taking a break during morning run

ขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ

ดำเนินงานภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยสุขภาวะ และภายใต้การเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ในการสร้างความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความสามารถของมหาวิทยาลัย สมาชิกกว่า 10 สถาบันใน 10 ประเทศอาเซียน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ

แนวคิดการดำเนินงาน

สร้างการมีส่วนร่วม

สร้างเสริมสุขภาพ

สร้างเสริมพลัง

สร้างเสริมสุขภาพที่ดีในผู้สูงอายุ

สร้างนวัตกรรม
และระบบสารสนเทศ

คณะกรรมการดำเนินงาน

ภาพ อาจารย์ ดี

โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Capacity Building on Health Promotion of Chiang Mai University’s Staff for Moving to Healthy University) "Healthy CMU"

โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Capacity Building on Health Promotion of Chiang Mai University’s Staff for Moving to Healthy University) "Healthy CMU"

หัวหน้าโครงการ
รศ. ดร. วณิชา พึ่งชมภู
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Capacity Building on Health Promotion of Chiang Mai University’s Staff for Moving to Healthy University)

การสร้างเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เป็นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะที่ดี หรือมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy University) จากความสำคัญและความจำเป็นของปัญหาด้านสุขภาพของบุคลากรวัยทำงานใมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทำงานจึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นมหาวิทยาลัยสุขภาวะที่ดี โดยการศึกษาภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สามารถดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบบ่อยในวัยทำงาน และเพื่อลดอุบัติการณ์ของการเกิดปัญหาสุขภาพ ภาวะทุพพลพลภาพของบุคลากรเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรในการทำงาน และสามารถเตรียมตัวรองรับเข้าสู่วัยเกษียณได้อย่างเหมาะสม

  • เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเน้นการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การคัดกรองความเสี่ยง การเฝ้าระวัง และการสร้างความตระหนักด้านสุขภาพในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/หน่วยงาน และระดับบุคคล
  • เพื่อพัฒนากิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจโดยเน้นการพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพทั้งรายบุคคล และรายกลุ่มในการการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
  • เพื่อพัฒนากิจกรรมการลดความเสี่ยงการสูบบุหรี่ การดื่มสุราสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการประเมินความสำเร็จของโครงการ
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสร้างเสริมสุขภาพและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ

การดำเนินกิจกรรมในภาพรวม มีการขับเคลื่อนกระบวนการผ่านตัวแทนบุคลากรในแต่ละคณะ หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพอย่าง เป็นรูปธรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของบุคลากรเพื่อให้เกิดการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์สูงสุดในการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ และการวิเคราะห์แนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และบุคคล จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพของ บุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมรณรงค์ในวงกว้าง (Mass Communication) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพทั้งมหาวิทยาลัยโดยการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนัก (Public Awareness) เพื่อนำไปสู่ความตื่นตัวการสร้างเสริมสุขภาพกาย และใจของบุคลากรในใมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีระยะการดำเนินการ 2 ปีดังนี้

ที่ 1: การดำเนินการปีที่ 1 โครงการแบ่งเป็น 8 โครงการย่อย ได้แก่

โครงการที่ 1: การประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก (Awareness Raising) และกิจกรรมการสร้างเสริมพลังงานอำนาจ (Empowerment) “Health Talk”

โครงการที่ 2: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ (Developing of the Data Health Risk Assessment System) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการที่ 3: การพัฒนานวัตกรรมการคัดกรอง และฝ้าระวังภาวะสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง (Self-Monitoring Innovation)

โครงการที่ 4: การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกาย สำหรับบุคลากรอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมรณรงค์ในวงกว้าง (Mass Communication) ได้แก่ โครงการ “3 อ.: อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์”

โครงการที่ 5:  การพัฒนา MOOC ให้ความรู้ ลดความเสี่ยงในการป้องกันโรค ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการที่ 6: การดำเนินกิจกรรมการสร้างแกนนำสุขภาพ เป็นการดำเนินการอบรมและจัดตั้งคณะทำงานการสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดขึ้นในทุกคณะ หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการที่ 7: การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพใจสำหรับบุคลากร“Stop Staff  Stress”

โครงการที่ 8: การจัดตั้งคลินิกจัดการความเครียด(Stress Management Clinic)

ปีที่ 2: การดำเนินการปีที่ 2 โครงการแบ่งเป็น 7 โครงการย่อย ได้แก่

โครงการที่ 1: การให้คำปรึกษาและบริการโดยการพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม (Counselling and Providing Health Promotion Services for NCD’s Management Programs) (Individual or Group)

โครงการที่ 2 : การรจัดกิจกรรมการสร้างเสริมพลังงานอำนาจ (Empowerment) สำหรับการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ กิจกรรม “Health Talk”

โครงการที่ 3: การจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพปอด โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ และการจัดให้มีพื้นที่ปลอดบุหรี่ (Smoke Free Area )

โครงการที่ 4: การจัดกิจกรรมสุขภาพตับดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า (Uni. Zero% Alcohol) และการดำเนินการให้บริการคำปรึกษาและอบรมในการเลิกเหล้า

โครงการที่ 5: การดูแลและรักษาระบบฐานข้อมูลสุขภาพ (Developing of the Data Health Risk Assessment System) และการดูแลรักษาระบบ Self-Monitoring

โครงการที่ 6: การพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Smart Sustainable Health Promotion System)

โครงการที่ 7:การดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดเวทีเสวนาในการับฟังข้อคิดเห็น รวมถึงการดำเนินกิจกรรมการประเมินความสำเร็จของโครงการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากทุกภาคส่วนระยะเวลาดำเนินการ

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินโครงการ: 2 ปี (1 มกราคม 2563- 31 ธันวาคม 2564)

กิจกรรมดำเนินการภายใต้โครงการ

หน่วยงานร่วมในการดำเนินงาน