Live แนะนำโครงการแกนนำสุขภาพ

Share on facebook
Facebook

Live แนะนำโครงการการพัฒนาและความสำคัญของแกนนำสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ดร.วณิชา พึ่งชมภู และผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิชูประดิษฐ์ .


📆 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
⏰ เวลา 09.00-12.00น. . รับชมออนไลน์ผ่าน Zoom ได้ที่ลิงก์นี้
👇 http://cmu-th.zoom.us/j/97158301154 .
💪🏻สุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU
📌Facebook : https://bit.ly/healthycmu
📌Line Official Account : https://lin.ee/2B62H4aZe
📌Youtube : https://bit.ly/healthycmuyt
📌Website : https://healthycmu.com

เนื้อหาที่คล้ายกัน

แนะนำโครงการ CMU Smart Self-Monitoring

มาแล้ว CMU Smart Self-Monitoring โครงการประสิทธิผลของแพลตฟอร์มนวัตกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพด้วยตนเองอย่างอัจฉริยะ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองความห่วงใยของมหาวิทยาลัยที่มีต่อบุคลากรและนักศึกษา ในการดูแลและติดตามภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยอุปกรณ์ Smart Devices ในการเก็บข้อมูลสุขภาพ วิเคราะห์ ประเมินผล และให้คำแนะนำ เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบไปด้วย นาฬิกาอัจฉริยะ (Personas Wear One by CMU) เครื่องวัดภาวะสุขภาพร่างกายแบบอัจฉริยะ เช่น เครื่องวัดองค์ป

เผยผลสำรวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษา มช.

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 65 โครงการการลด ละ เลิก บุหรี่ (CMU Smoke Free Area) ได้เผยผลสำรวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษา มช. พบว่า บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่มากว่านักศึกษา ส่วนใหญ่ “ไม่มี” พฤติกรรมการสูบบุหรี่ สารนิโคตินพบในระดับเบาบาง/ต่ำ ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยู่ในระดับปานกลาง มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม น่ารำคาญ นักศึกษามีทัศนคติต่อพฤติกรรมของผู้นำที่สำคัญที่สุดคือ การไม่สูบบุหรี่ ที่ผ่

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

องค์การอนามัยโลก ประกาศประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 “ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม” ทุกปีมีขยะจากก้นบุหรี่ 4.5 ล้านล้านชิ้น ผลิตบุหรี่ 1 มวน ต้องใช้น้ำ 3.7 ลิตร หากผลิตบุหรี่ 300 มวน ต้องใช้ต้นไม้ทั้งหมด 1 ต้น บุหรี่คร่าชีวิตประชาชนทั่วโลกสูงถึงกว่า 8 ล้านคนต่อปี เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังทำลายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการปลูก การผลิต การจัดจำหน่าย การบริโภค และขยะหลังการบริโภค ซึ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมยาสูบและจากการสูบบุหรี่นั้น มหาศาลและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก่อใ