Podcast🎙EP.9 CMU Smart Self-Monitoring | Healthy CMU

Share on facebook
Facebook

Healthy ​Talk: ✨Podcast🎙EP.9 ตอน CMU Smart Self-Monitoring โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการนวัตกรรมการคัดกรองและเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรด้วยตนเอง ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ (Smart Wearable) ที่ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (Modern Information Technology, Modern IT)

✅ การพัฒนานวัตกรรมการคัดกรอง และเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง (Self-Monitoring Innovation)

✅ เพื่อลดระยะเวลาในการรอตรวจสุขภาพ

✅ เตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น

✅ ลดอุบัติการณ์และภาวะเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพ ภาวะทุพพลพลภาพของบุคลากรมช.

✅ Smart Watch เพื่อเก็บข้อมูลวิเคราะห์จากค่าบ่งชี้สุขภาพของบุคลากรมช.

✅ Smart Scale เพื่อเก็บข้อมูลวิเคราะห์จากค่ามวลร่างกาย (BMI) ค่าโปรตีน ไขมัน มวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อ

✅ วัดค่ามาตรฐานและมีระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงสุขภาพผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะ Smart Self-Monitoring

👉 คลิกวิดีโอเพื่อรับฟังรายละเอียดโครงการ ————–

. 💪🏻#สุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU

📌Facebook : https://bit.ly/healthycmu

📌Line Official Account : https://lin.ee/2B62H4aZe

📌Youtube : https://bit.ly/healthycmuyt

เนื้อหาที่คล้ายกัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพและประธานในการดำเนินงานการขับเคลื่อนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ประจำปี 2567

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการวิจัย Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University (Healthy CMU) และคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ได้รับเกียรติในการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพและประธานในการดำเนินงานการขับเคลื่อนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ และจัดประชุมนานาชาติ TUN-HPN ประจำปี 2567 ในการประชุมวิชาการระดับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “Health Promoting University for Sustainable Development” โดย AUN-HPN และเข้ารับ “โล่ประกาศเกียรติคุณ” ที่ได้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการวิจัย Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University (Healthy CMU) และคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Health Promoting University for Sustainable Development” โดย AUN-HPN โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และการประชุมวิ

หัวหน้าโครงการ Healthy CMU เข้าร่วมเป็นกรรมการและวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “Health Promoting University for Sustainable Development” ในหัวข้อ Learning Exchange Discussion on “Sustainable Health and Wellbeing in Higher Education” by TUN-HPN & Nodes

          รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการวิจัย Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University (Healthy CMU) ได้รับเชิญเป็นกรรมการและวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Health Promoting University for Sustainable Development” ในหัวข้อ Learning Exchange Discussion on “Sustainable Health and Wellbeing in Higher Education” by TUN-HPN & Nodes ในประเด็น “Learning Exchange Discussion By Chiang Mai University, Topic : Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai Universi