Podcast EP.5 ตอน Stop-Staff-Stress

Share on facebook
Facebook

Healthy ​Talk: Podcast EP.5 ตอน Stop-Staff-Stress โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาลินี สุวรรณยศ กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์

ช่วงวัยทำงาน หากเกิดความเครียดจากการทำงานคุณจะจัดการกับมันได้อย่างไร ? ที่นี่เรามีคำตอบกับคลินิกจัดการความเครียด “Stop Staff Stress” กับกิจกรรมดีๆ ตลอดระยะเวลาโครงการ ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 : การสำรวจความเครียด

กิจกรรมที่ 2 : การให้ความรู้เรื่องความเครียดและการผ่อนคลายความเครียด

กิจกรรมที่ 3 : การฝึกการให้การปรึกษา (Training for the trainer)

กิจกรรมที่ 4 : จัดทำห้องเพื่อผ่อนคลายความเครียด

กิจกรรมที่ 5 : จัดทำห้องบริการให้การปรึกษา

ติดต่อให้คำปรึกษาคลินิกจัดการความเครียดได้ที่ 

ให้บริการ ทุกวัน นอกเวลาราชการ 

จันทร์-ศุกร์  เวลา 17.00 – 19.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น -12.00 น. และ 13.00 น.-16.30 น.

* ต้องนัดล่วงหน้า ก่อนอย่างน้อย 1-2 วัน

***ฉุกเฉิน มีบริการ 24 ชั่วโมง  โทร 081-5959728 (ผศ.ดร. ชาลินี สุวรรณยศ)

E-mail: stressclinic.cmu@gmail.com

เนื้อหาที่คล้ายกัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพและประธานในการดำเนินงานการขับเคลื่อนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ประจำปี 2567

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการวิจัย Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University (Healthy CMU) และคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ได้รับเกียรติในการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพและประธานในการดำเนินงานการขับเคลื่อนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ และจัดประชุมนานาชาติ TUN-HPN ประจำปี 2567 ในการประชุมวิชาการระดับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “Health Promoting University for Sustainable Development” โดย AUN-HPN และเข้ารับ “โล่ประกาศเกียรติคุณ” ที่ได้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัชระ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยรศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการวิจัย Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University (Healthy CMU) และคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Health Promoting University for Sustainable Development” โดย AUN-HPN โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และการประชุมวิ

หัวหน้าโครงการ Healthy CMU เข้าร่วมเป็นกรรมการและวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “Health Promoting University for Sustainable Development” ในหัวข้อ Learning Exchange Discussion on “Sustainable Health and Wellbeing in Higher Education” by TUN-HPN & Nodes

          รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการวิจัย Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University (Healthy CMU) ได้รับเชิญเป็นกรรมการและวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Health Promoting University for Sustainable Development” ในหัวข้อ Learning Exchange Discussion on “Sustainable Health and Wellbeing in Higher Education” by TUN-HPN & Nodes ในประเด็น “Learning Exchange Discussion By Chiang Mai University, Topic : Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai Universi